Remedial Massage

0599-852880

Klik hier om naar de fotogalerij te gaan.

algemene voorwaarden

ALGEMEEN
• Praktijk Remedial Massage gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt bij Praktijk Remedial Massage, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals o.a. openbaar vermeld op de website en/of ter inzage in de wachtruimte van Praktijk Remedial Massage (meeneemexemplaar aanwezig) en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
• Praktijk Remedial Massage bevindt zich in een bedrijven verzamelgebouw op de 1e verdieping. Er is geen lift aanwezig. Cliënten die slecht ter been zijn, dienen hier rekening mee te houden. Eventueel kan er in overleg een oplossing voor de behandelplaats worden gezocht.
• Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek) worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling aan Praktijk Remedial Massage wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.
• Praktijk Remedial Massage geeft geen erotische of sensuele behandeling. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.

AFSPRAKEN EN BEHANDELINGEN
• Praktijk Remedial Massage behandeld alleen op afspraak.
• Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail gemaakt, is bindend en kan telefonisch en/of via e-mail worden geannuleerd.
• Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht. Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door praktijk Remedial Massage.
• Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
• Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Praktijk Remedial Massage besluiten om niet (verder) te behandelen en/of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Als u twijfelt of u gemasseerd mag worden, vraag dit dan eerst na bij uw huisarts. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
• Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
• Bij Praktijk Remedial Massage worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan er worden afgezien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.
• Mocht Praktijk Remedial Massage door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.
• Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
• Praktijk Remedial Massage behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.

HYGIËNE
• Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt daarentegen kan van Praktijk Remedial Massage verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen. Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen.

TARIEVEN EN BETALINGEN
• Tarieven 2020: 1e consult (intake & behandeling) 60 min € 60,00 | vervolgbehandeling 30 min € 30,00 | 45 min € 45,00 | 60 min € 60,00.
• Betaling verloopt contant of via (tele)bankieren. Bij (tele)bankieren zijn de betalingscondities: binnen 7 dagen na factuurdatum.
• Praktijk Remedial Massage behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

AANSPRAKELIJKHEID
• De behandeling van Praktijk Remedial Massage is resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen. Praktijk Remedial Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door Praktijk Remedial Massage, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Praktijk Remedial Massage verzekerd is. Indien de verzekeraar van Praktijk Remedial Massage om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Praktijk Remedial Massage beperkt worden tot ten hoogste het bedrag van de te verrichtte behandeling.
• Indien er een geschil ontstaat jegens mij en/of Praktijk Remedial Massage dan verzoek ik u mij dit persoonlijk kenbaar te maken zodat wij dit samen nader kunnen bespreken.
• Praktijk Remedial Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
• Praktijk Remedial Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Op bovengenoemde Algemene Voorwaarden kan alleen door Praktijk Remedial Massage een uitzondering worden gemaakt.
Laatste versie gewijzigd 20 maart 2020.