Remedial Massage

0599-852880

cliŽntgegevens in de praktijk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijke verplicht, bepaald door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. U heeft recht op inzage in uw gegevens.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet vereist, 20 jaar bewaard.

wbp - wet op bescherming persoonsgegevens

Om de werkzaamheden als herapeut correct en volgens wettelijke bepalingen te kunnen vervullen, is het noodzakelijk dat persoonlijke gegevens van cliënten geregistreerd worden. Met het registreren van gegevens dient de therapeut uiterst zorgvuldig om te gaan en de richtlijnen te volgen van de Wet op Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacy code wordt uitgelegd aan welke eisen de therapeut t.a.v. cliënten dient te voldoen.

Artikel 1. Begripsbepalingen
Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd.

a. Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

b. Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

c. Bestand: Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

d. Verstrekken van persoonsgegevens: Het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.

e. Verzamelen van persoonsgegevens: Het verkrijgen van persoonsgegevens.

Artikel 2. Privacy Reglement Cliënten
a. De cliënt dient vóór aanvang van de behandeling te worden geïnformeerd over:
1. het tarief
2. de betaalmethoden
3. de mogelijke totaalkosten
4. de eventuele vergoeding van de verzekering, waarbij de cliënt geadviseerd dient te worden om zelf naar zijn polisvoorwaarden met betrekking tot vergoeding te informeren.

b. De cliënt heeft vrijheid van keuze van therapie.

c. Een therapeut dient altijd het vertrouwen van een cliënt te respecteren en slechts dan overleg met derden te plegen als de cliënt hiermee is gediend én deze cliënt aan de therapeut hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

d. Naar beoordeling van de therapeut en in overleg met de cliënt wordt deze behandeld naar capaciteit van de therapeut of doorverwezen naar een voor de cliënt passende therapeut, medicus of instantie.

e. Een therapeut dient zijn cliënt naar beste vermogen te behandelen, zonder aanzien des persoons.

f. Met goedkeuring van de cliënt kan de therapeut overleg hebben met een collega of een medicus.

g. De cliënt dient toestemming te geven voor afgifte van zijn gegevens aan derden, zoals reguliere zorgverleners of een andere therapeut.

h. De cliënt dient toestemming te geven indien de therapeut de huisarts achteraf wil informeren. Het heeft de voorkeur dat therapeuten de huisarts van de cliënt (achteraf) schriftelijk informeren over het bezoek van hun cliënt.

i. Cliënten mogen hun gegevens inkijken als ze daarom vragen; bovendien moet de therapeut aan de cliënt desgewenst uitleg geven over de gebezigde vaktermen.

j. Kopieën van het dossier moeten (eventueel tegen de daarvoor werkelijk gemaakte kosten) worden meegegeven als de cliënt hier om vraagt.

k. Cliëntgegevens dienen zodanig te worden opgeborgen, dat geheimhouding is verzekerd. Ze mogen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden te worden getoond.

l. Een cliënt heeft het recht van een second-opinion. Daarbij is de therapeut gehouden objectieve cliëntinformatie te verstrekken aan zijn collega-therapeut indien daar om wordt gevraagd en alles te doen en niets na te laten om dit overleg te bevorderen.

m. De cliënt dient in kennis te worden gesteld dat de therapeut persoonsgegevens verzamelt en verwerkt voor het bijhouden van een cliëntdossier, waarmee de therapeut gebonden is aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

n. De therapeut dient zich bij de uitoefening van zijn beroep te onthouden van handelingen en uitspraken, welke buiten het terrein van zijn eigen deskundigheid en/of bekwaamheid liggen.

o. De therapeut dient alleen die middelen te verstrekken die voor de behandeling van dat moment nodig zijn.

p. De therapeut zal ervoor moeten waken dat verbale of lijfelijke intimiteit een rol gaat spelen in het kader van therapeutische hulpverlening.

q. Dit Privacy Reglement Cliënten dient duidelijk aanwezig te zijn op de website van de therapeut of in de praktijk, waarbij bijv. in de wachtkamer duidelijk leesbaar een aankondiging moet hangen dat deze tekst opvraagbaar is.